gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВЛЕНИЕ


Публикувано на 07 декември 2022 г.


Община Силистра на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ  съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 920 от 24.11.2022 г. изменя Решение №902 от 27.10.2022г. по протокол №41от 27.10.2022г. на Общински съвет- Силистра, както следва:  "Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план/ПП/ за създаване  на устройствена основа за изграждане на въздушна линия /BЛ/ 110kv за присъединяване на фотоволтаични електрически централи в землището на  с. Полковник Ламбриново и с. Калипетрово към въздушна линия /BЛ/ 110kv  "Пеликан", Община Силистра". Трасето на електропровода е с дължина около3,8км и преминава през поземлени имоти в землищата на с. Калипетрово, с. Полковник Ламбриново и с. Айдемир, Община Силистра, област Силистра.

          На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет - Силистра допуска предварително изпълнение на решението.

            Проектът е изложен за запознаване в Община Силистра, стая 216.

            На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ  решението подлежи на обжалване в 30 - дневен срок от обнародването в  "Държавен вестник" чрез Община Силистра до Административния съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4408
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4408