gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1747/ 18.11.2022 г.


Публикувано на 13 декември 2022 г.


ДО
В. С. В.
ул. "Димитър Енчев" № 4А
гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-1747/18.11.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Димитър Енчев" № 4А, видно от известие за доставяне  № ИД R PS 7500 00SBBF M.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1747
гр.Силистра 18.11.2022 г.

Община - Силистра на основание §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и §4, ал.(1), т.2 от ПЗР на ЗКИР СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-1747 от 18.11.2022 г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 121 и изменение на план за регулация на УПИ XII-121 в кв. 8, по плана на с. Казимир, община Силистра.
 Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4413
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4413