gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1828/ 01.12.2022 г.


Публикувано на 29 декември 2022 г.


ДО
Димитричка Георгиева Янкова
ул."Александър Стамболийски" №12
гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК- 1828/01.12.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. ул." Александър Стамболийски" №12 гр. Силистра, видно от известие за доставяне№ 00SBEZ 9

З А П О В Е Д
№ ЗК-1828

гр. Силистра 01.12.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XV608 за произ.скл. и търг. дейност , в кв. 2 по плана на промишлена зона "Запад" - гр. Силистра
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4417
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4417