gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1821 /01.12.2022 г.


Публикувано на 03 януари 2023 г.


До
В.И.З. собственик
на поземлени имоти № 00895.502.420
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-1821 /01.12.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същата не е потърсена на адреса.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4419
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4419