gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № ЗК-95/ 12.01.2023 г.


Публикувано на 13 януари 2023 г.


ДО
Тодор Великов Добрев
ул. "Ралица" № 15
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-1838/12.01.2023г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Ралица" № 15, видно от известие за доставяне    № R PS 7500 00SBGB N.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-95
гр.Силистра 12.01.2023г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-95 от 05.12.2022г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 107 и изменение на плана за регулация на УПИ XIX-107 и УПИ XX-107 в кв. 16, по плана на с. Полковник Ламбриново, община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4430
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4430