gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 02/ 19.01.2023 г.


Публикувано на 20 февруари 2023 г.


До
Б.Х.М.собственик
на поземлен имот №66425.501.4712
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление №02/19.01.2023г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото не е потърсено на адреса.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 02

гр. Силистра 19.01.2023г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ИПЗ на ПИ с идентификатор 66425.501.9030 по КК и КР на гр. Силистра,Община Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4465
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4465