gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-119/ 23.01.2023 г.


Публикувано на 23 февруари 2023 г.


До
В.Д.К.
 собственик
на поземлен имот №00895.502.562
по КК и КР на с. Айдемир

Настоящата Заповед №ЗК-119/23.01.2023 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същата не е потърсена на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-119

гр. Силистра 23.01.2023  г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Изменение на ПУП- план за регулация на  УПИ ІХ595 и  УПИ ХVІ595  в кв. 86 по плана на с. Айдемир, общ. Силистра".
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4471
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4471