gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № 303/ 21.02.2023 г.


Публикувано на 01 март 2023 г.


ДО
Неизвестен собственик
На имот  № 66425.501.3134
По КК и КР на гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-303/ 21.02.2023 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул. "Капитан Кръстев"

З А П О В Е Д
№ ЗК-303

гр. Силистра 21.02.2023 г.

Община - Силистра на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ V3871,4385,4386,4387,за общ.обсл.дейности, в кв 192Апо плана - гр. Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4481
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4481