gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ № 11/ 27.01.2023 Г.


Публикувано на 02 март 2023 г.


Настоящото Съобщение  № 11/27.01.2023 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 11

гр.Силистра 27.01.2023 г.

                                     

         Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж №11 от 27.01.2023г. на  "Р-Инжинеринг" ЕООД гр.Силистра " ул."Симеон Велики" №23 за обект "Въздушна електропроводна линия 110 кV от възлова станция в ПИ с идентификатор 57251.500.2 по КК и КР на с.Полковник Ламбриново до разкъсване на ВЕЛ 110 кV "Доростол" в ПИ с идентификатор 41143.107.910 по КК и КР на с.Калипетрово, общ.Силистра, обл.Силистра".

         На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен  съд гр.Силистра,  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение. 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4483
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4483