gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ


Публикувано на 07 март 2023 г.


Община Силистра на основание чл.39, ал.1 т.2 от Наредба № 3/ 16.10.2000г.(ДВ. Бр.88/2000г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около  водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВА:

1. В Общинска администрация е постъпило Писмо с вх. № ВхК- 2114 / 02.03.2023 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" - с център Плевен придружено със заявление за откриване на процедура и "Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около съществуващо водовземно съоръжение - шахтов кладенец: ШК1-ВиК Силистра-Сребърна"  собственост на "ВиК "ООД, гр.Силистра.

2. Всички лица чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ (пояси II и III) около водовземните съоръжения с охранителни режими, могат да се запознаят с изготвения проект в сградата на Община Силистра ет. 2, ст. 209. всеки работен ден в периода 07.03.2023 - 10.04.2023г. от 09:00 - 16:30 ч.

3. В срок до 10.04.2023 г.  лица чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ (пояси  II и III)  с охранителните режими, могат да представят своите писмени становища и възражения по така изготвения проект за СОЗ. 

Приемането на становища и възражения, ще се извършва в информационния център на общинска администрация Силистра (гише "Деловодство").

                  

С уважение,
Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4512
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4512