gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 14/ 13.03.2023 г.


Публикувано на 21 март 2023 г.


ДО
Г.М.Г.
ул."Опълченска" №3
гр.Силистра

Настоящото Обявление №14/13.03.2023г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул.Опълченска" №3 , видно от известие за доставяне№ 00SULI I

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 14

гр. Силистра  13.03.2023г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ V237, кв.74 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4530
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4530