gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 15/ 15.03.2023 г.


Публикувано на 23 март 2023 г.


ДО
"Новактис" АД
ул."Харалампи Джамджиев" №22А
Гр.Силистра

Настоящото Обявление №15/20.03.2023г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул.ПЗ"Запад" , видно от известие за доставяне№ 00SUNG I

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 15

гр. Силистра  15.03.2023г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП- план за регулация на УПИ XIVза инжинерна инфраструктура и УПИ XII601за производствена складова дейност в кв. 29 по плана на ПЗ"Запад"- гр. Силистра
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4536
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4536