gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-432/ 13.03.2023 г.


Публикувано на 23 март 2023 г.


ДО
Т.М.М.
ул.ПЗ"ЗАПАД" Промишлена зона
Гр.Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-432/13.03.2023г.г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК- 432

гр. Силистра 13.03.2023 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен ""ПУП - ИПЗ за ПИ №66425.514.23 по КК и КР на гр. Силистра и Инвестиционен проект " Производствена сграда за метални изделия".
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4538
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4538