gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № 3К-327 / 23.02.2023


Публикувано на 29 март 2023 г.


ДО

Е. К. Е.

ж.к. "Овча купел" № 507, вх. Д, ет. 2, ап. 122

гр. София

 

 

Настоящата Заповед № ЗК-327/23.02.2023 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. София, ж.к. "Овча купел" № 507, вх. Д, ет. 2, ап. 122, видно от известие за доставяне  № ИД R PS 7500 00SUKR Q.

 

З А П О В Е Д

№ ЗК-327

гр.Силистра 23.02.2023 г.

Община - Силистра на основание §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и §4, ал.(1), т.2 от ПЗР на ЗКИР СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-327 от 23.02.2023 г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 467 и 468, изменение на план за регулация на УПИ I-467, 468, УПИ II-467 и УПИ III-467 в кв. 50, по плана на с. Ветрен, община Силистра.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4543
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4543