gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга „Кризисен Център”


Публикувано на 28 ноември 2012 г.


    Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга „Кризисен Център”.

    Конкурсът се провежда на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, във връзка с чл.37, 38, 39 и чл. 39а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Заповед № 1955 от 22.11.2012 г. на Кмета на Община Силистра.
    Кандидатите за участие в конкурса трябва да представят Програма за предоставяне и развитие на социалната услуга в съответствие с нормативната уредба, да имат опит в предоставянето на социални услуги, търговска репутация и наличие на определен работен и организационен капацитет.
    Подробна информация за участие в конкурса се съдържа в конкурсната документация, която кандидатите могат да закупят от Общинския център за информация и услуги – гише „Социална политика” срещу заплащане на сума от 50 лв. без ДДС в офиса на “Банка ДСК” АД, клон Силистра в сградата на Общинската администрация в срок до 17.00 часа на 10 януари 2013 г. (включително).
    Конкурсът ще се проведе на 15.01.2012 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала в сградата на общинска администрация.
    Допълнителна информация на тел: 816 301 – Община Силистра.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=566
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=566