gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №491 / 09.04.2013 г.


Публикувано на 10 април 2013 г.


З А П О В Е Д
№491
гр. Силистра 09.04.2013 г.

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ,  във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Заявление с вх. № УТ 08-584 / 08.04.2013г. , Задание за проектиране и скица - предложение от Община Силистра

 ДОПУСКАМ :

         Да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР - изменение на план за регулация и изработване на ПЗ- план за застрояване,  за квартали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 89, 98, 99, 100, 109, 110, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 138, 189, 190, 196, 197, 198, 199 и 203, съгласно План за регулация, одобрен с Решение  № 1059/27.07.2006г.на Общински съвет на градСилистра.

         Граници на разработката са както следва:  на север - от кръстовището на бул. ,,Македония'' с улица ,,Капитан Кръстев'' по продължението на улица ,,Капитан Кръстев'' до държавната граница; на изток - държавната граница до строителна граница на града;  на юг - по строителна граница до ул. ,,Добрич''; на запад - по ул. ,,Добрич'' до кръстовището с ул. ,,Иван Василев'', по ул. ,,Иван Василев'' до крустовището с ул. ,,Бачо Киро'', по ул. ,,Бачо Киро'' до кръстовището с ул. ,,Светлина'', по ул. ,,Светлина'' до кръстовището с ул. ,,Люляк'', по ул. ,,Люляк'' до кръстовището с ул. ,,Ралица'', по ул. ,,Ралица'' до кръстовището с ул. ,,Божур'', по ул. ,,Божур'' до кръстовището с ул. ,,Иван Василев'', по ул. ,,Иван Василев'' до кръстовището с ул. ,,Кълъраш'',

 страница1-  неразделна част от страница 2

по ул. ,,Кълъраш'' до ул. ,,Гранична'', по ул. ,,Гранична'' до кръстовището с ул. ,,Осъм'', по ул. ,,Осъм'' до кръстовището с бул. ,,7ми септември'', по бул. ,,7ми септември'' до кръстовището с ул. ,,Дръстър'', по ул. ,,Дръстър'' до кръстовището с бул. ,,Македония'', по бул. ,,Македония'' до кръстовището с ул. ,,Капитан Кръстев''.

         Проектът за изменение на ПУП-ПР - изменение на плана за регулация и изработване на ПЗ - план за застрояване на част от зоната с преобладаващ социален характер по ИПГВР на гр. Силистра се изготвя с цел актуализиране на действащите за територията подробни устройствени планове и привеждането им в съответствие с формулираните в ИПГВР приоритети, цели, мерки и проектни идей за одобрената зона с преобладаващ социален характер (Зона C2 - зони Изток и Север)

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов

Директор дирекция „Правна”

арх. Антонина Огнева
Главен архитект на Община Силистра

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
Младши експерт ,,Градоустройство''

страница 2 - неразделна част от страница 1


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=684
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=684