gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №510 / 11.04.2013 г.


Публикувано на 11 април 2013 г.


ЗАПОВЕД
510
Силистра, 11.04.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 167, ал. 2, т. 1 от Закона за движението по пътищата и провеждането на „Великденски празници - Силистра – 2013” 

НАРЕЖДАМ:

Да бъде затворен за паркиране на ППС паркингът по ул. „Москва” (площадката на бившето лятно кино), по кадастрална карта – ПИ с идентификатор 66425.500.5121 (по регулационен план - УПИ ХІХ за обществено обслужване, с площ 1426 м², в кв. 1), за периода – от 20,00 ч. на 14.04.2013 г. до 22,00 ч. на 06.05.2013 г.

Временната организация да бъде въведена съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата (Обн. ДВ. бр. 20 от 05.03.1999 г.), като разходите са за сметка на Община Силистра.

Възлагам на отдел „Инспекторат” при Община Силистра да организира работата по поставяне, поддържане и премахване на пътната сигнализация.

Заповедта да бъде огласена сред населението чрез средствата за масова информация.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Директор на дирекция „Обща администрация”, началник-отдел „Инспекторат” и гл. специалист „КОТСЗП” за изпълнение, гл. експерт „ТДРР” за сведение, и на началника на РУП – Силистра за сведение и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Йорданка Владимирова – Директор на дирекция „Икономика”.

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласували:
Йорданка Владимирова
Директор на дирекция „Икономика”

Николай Николов
Директор на дирекция „Правна”

Изготвил:
инж. Ивелин Чолаков
Главен експерт „Транспортна дейност и
разрешителни режими” в дирекция „Икономика”


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=691
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=691