gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №514 / 11.04.2013 г.


Публикувано на 12 април 2013 г.


З А П О В Е Д
№514
гр. Силистра 11.04.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ и скица - предложение и Заявление с вх. № УТ 08-586 / 11.04.2013г. от ,,Андулка Й. Петранова'' ЕООД

ДОПУСКАМ :

 Да се изработи проект за изменение на ПУП - план схема за елементи на техническата инфраструктура за УПИ  XXII-446, кв. 40 по плана с. Сребърна, Община Силистра, за създаване на устройствена основа за изграждане на нова външна водопроводна връзка за захранване на имота.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=692
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=692