gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №540 / 17.04.2013 г.


Публикувано на 29 април 2013 г.


З А П О В Е Д
№ 540
гр. Силистра 17.04.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ и скица - предложение и Заявление с вх. № УТ 07-700 / 16.04.2013г. от  ET '' Сребра-90-Никола Добрев''

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - план схема за елементи на техническата инфраструктура за УПИ  II2558, кв. 159 по плана гр. Силистра, Община Силистра, за създаване на устройствена основа за изграждане на нови външни връзки на елементите на техническата инфраструктура за захранване на имота.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=704
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=704