gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №618 / 29.04.2013 г.


Публикувано на 29 април 2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ 618

гр. Силистра 29.04.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ и скица - предложение и Заявление с вх. № УТ 08-587 / 17.04.2013г. от  Мирел Невзатова Реджепова

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VIIII2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084 кв. 117 по плана на гр. Силистра, Община Силистра и изменение на план за улична регулация на ул. ,,Бузлуджа'' в частта й от кръстовището с ул. ,,Христо Ботев'' до кръстовището с ул. ,,Марица'', за създаване на устройствена основа за застрояване  на имота.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=707
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=707