gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №619 / 29.04.2013 г.


Публикувано на 29 април 2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ 619

гр. Силистра 29.04.2013 г.

На основание чл. 150, ал. 1, 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с мотивирано искане с вх. № УТ 08-589/22.04.2013 г. от Диляна Йорданова Иванова за комплексен проект за инвестиционна инициатива, след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:
проектиране на КПИИ в части:

I. На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2, чл. 110 ал. 1, т. 3 от ЗУТ - проектиране на ПУП - ПЗ / план за застрояване/, за създаване на устройствена основа за изграждане на вилна сграда с обитаем таван и веранда и навес с подземен склад, офис и битово помещение, в два етапа,  намиращи се в УПИ XVIII77, кв. 3 по плана на село Сребърна, Община Силистра

II. На основание чл. 140, ал. 1 и  2 и чл. 152, ал. 2  от ЗУТ проектиране на инвестиционна инициатива поетапно в две части:

1 част: навес с подземен склад, офис и битово помещение .

2 част: вилна сграда с обитаем таван и веранда , намиращи се в УПИ XVIII77, кв. 3 по плана на село Сребърна, Община Силистра

Заданието за проектиране  да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и се съгласува от възложителя с РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ.

Възложителя да съгласува проекта за ПУП - ПЗ с контролните органи и специализираните експлоатационни дружества, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 128 ал. 6 от ЗУТ,  преди внасянето му за приемане и одобряване.

Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=708
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=708