gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №620 / 29.04.2013 г.


Публикувано на 29 април 2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ 620

гр. Силистра 29.04.2013 г.

На основание чл. 150, ал. 1, 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с мотивирано искане с вх. № УТ 08-585/11.04.2013 г. от Камелия Миланова Рачева за комплексен проект за инвестиционна инициатива, след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:

проектиране на КПИИ в части:

I. На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ и скица предложение- проектиране на изменение на ПУП - / план схема на техническата инфраструктура/, за създаване на устройствена основа за изграждане нови външни връзки на елементите на техническата инфраструктура, за УПИ II663, кв. 40 по плана на гр. Силистра, Община Силистра
II. На основание чл. 140, ал. 1 и  2 от ЗУТ -проектиране на инвестиционна инициатива за преустройство на съществуваща помощна сграда към училище ,,Отец Паисий'', с цел обособяване на санитарен възел.

Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=709
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=709