gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №714 / 13.05.2013 г.


Публикувано на 14 май 2013 г.


ЗАПОВЕД
№ 714
гр. Силистра,13.05.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с  чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ – когато има съгласие на всички пряко заинтересувани собственици и след като установих, че подадено Заявление с вх.  № УТ 07–698/25.03.2013 г. от Върбан Пенев Балушев, Нейко Върбанов Пенев и Пеньо Върбанов Пенев е основателно

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид на УПИ ХХХІІ 169  в кв. 12 по плана на с. Проф. Иширково.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=716
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=716