gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №860 / 07.06.2013 г.


Публикувано на 07 юни 2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ 860
гр. Силистра 07.06.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение, задание за проектиране и Заявление с вх. № УТ 07-706 / 04.06.2013г. от Димитър Неделчев Димитров.

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - изменение на план за регулация в цифров и графичен вид на УПИ XXIX229 и УПИ XXX115 кв. 27, по плана на град Силистра.

Димо Стоев
За Кмет Община Силистра
/съгласно Заповед 838/03.06.2013г./

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=743
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=743