gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-115 / 19.07.2013г.


Публикувано на 22 юли 2013 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-115
гр. Силистра 19.07.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ – при изменение на кадастралния план или при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър на с. Айдемир със Заповед № РД-18-73/11.12.2006 г на ИД на АГКК и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ – 55/05.07.2013 г. от Невелин Ангелов Христов, Христо Димов Христов и Николинка Славова Костадинова е основателно

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид за УПИ І за ИЖС в кв. 142 по плана на с. Айдемир, кв. „Деленки” – север, а по кадастрална карта поземлен имот № 00895.502.1156.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=788
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=788