gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-128 / 23.07.2013 г.


Публикувано на 26 юли 2013 г.


ЗАПОВЕД

№ ЗК – 128

гр. Силистра, 23.07.2013г.

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с  чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - поради настъпили промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е бил съставен планът, във връзка с пар. 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ -  поради изтичане на сроковете по пар. 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове се прекратява. Това е основание за изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този закон и след като установих, че подадено Заявление с вх.  № УТ – 119/18.07.2013 г. от Ирина Христова Стоянова е основателно

Д О П У С К А М

 да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на  УПИ І 75  и УПИ ХVІІ 75  в кв.26 по плана на с. Срацимир.

  д-р Юлиян Найденов

Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=794
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=794