gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №184 / 01.08.2013г.


Публикувано на 06 август 2013 г.


ЗАПОВЕД
№ 184
гр. Силистра, 01.08.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ – при изменение на кадастралния план или при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните, във връзка с пар. 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ – след изтичане на сроковете по пар. 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове се прекратява. Това е основание за изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този закон. и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ – 166/25.07.2013 г. от Демир Етем Джефер е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за допълване/поправка на кадастрален план и изменение на плана за регулация за УПИ Х 30 и УПИ ХІ 29 в кв. 1 по плана на с. Брадвари.

Денка Михайлова
За кмет на община Силистра
На осн. Заповед № 144/26.07.2013 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=801
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=801