gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №216 / 09.08.2013г.


Публикувано на 13 август 2013 г.


ЗАПОВЕД
№ 216
гр. Силистра, 09.08.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 – когато има съгласие на всички пряко заинтересувани собственици и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ 195/31.07.2013 г. от „Девора” ООД е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид за УПИ ІІ 6473, кв. 2 по плана на ПЗ „Калипетрово – Изток”, с. Калипетрово, а по кадастрална карта поземлен имот № 41143.502.59.

Денка Михайлова
За Кмет на община Силистра
на осн. Заповед № 206/07.08.2013 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=803
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=803