gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №272 / 21.08.2013г.


Публикувано на 22 август 2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ЗК-272
гр. Силистра 21.08.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ , скица - предложение и Заявление с вх. № УТ 273 / 15.08.2013г. от Янка Пейчева Жекова

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - план схема за елементи на техническата инфраструктура, за захранване на УПИ VII1113, кв. 129 по плана на с. Айдемир, съответстващ на ПИ № 00895.502.727 по КК и КР на с. Айдемир, Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=813
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=813