gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №324 / 28.08.2013г.


Публикувано на 29 август 2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ 324
гр. Силистра 28.08.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 337 / 27.08.2013г. от  Община Силистра

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИПР/ - изменение на план за регулация за УПИ II за младежки дом, кв. 86,  по плана на гр. Силистра, Община Силистра, с привеждане на регулацията към кадастралната карта на гр. Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=821
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=821