gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №361 / 03.09.2013г.


Публикувано на 04 септември 2013 г.


З А П О В Е Д
№361
гр. Силистра, 03. 09. 2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 327 / 26.08.2013г. от Административен съд - Силистра, Областна служба "Изпълнение на наказанията" и Окръжен съд - Силистра

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИРУП/ - изменение на работен устройствен план за УПИ XXXVI, кв. 1, по плана на ЦГЧ на гр. Силистра, Община Силистра.

Денка Михайлова
За Кмет Община Силистра
съгласно Заповед №ЗК-350/02.09.2013г.

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт "Градоустройство"


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=829
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=829