gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява във връзка с чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


Публикувано на 17 септември 2013 г.


Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г.), Община Силистра уведомява заинтересованите лица, че е получена информация за преценка необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за обект ”Път I-7 “Силистра - Шумен” участък от км1+773 до 108+540”.
Подобекти:

1.Кръстовище втори тип при пресичане на път I-7 с път II-71 при км 6+600.

2. Кръгово кръстовище на път I-7 при пресичането му с път II-21 и път III-213 км. 9+200.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на информацията в периода от 09 - 26 септември 2013г. (от 08:30 - 16:30ч.) в ст.209 на общинска администрация - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=831
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=831