gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №451 / 23.09.2013г.


Публикувано на 24 септември 2013 г.


З А П О В Е Д
№ 451
гр. Силистра 23.09.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2, т. 8 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 446/ 18.09.2013г. от Ситигаз България ЕАД

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - ИПС - изменение на план схема за бул. ,,Велико Търново'' - /от ул. ,,д-р Анастас Янков'' до ул. ,,Ген. Попов''/, за създаване на устройствена основа за изграждане на газоразпределителна мрежа на град Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт "Градоустройство"


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=847
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=847