gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение


Публикувано на 05 декември 2013 г.


О Б Я ВА
от Община Силистра

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение в поземлен имот с идентификатор № 66425.26.129 в землището на град Силистра:

,,Изграждане на пожароизвестителни кули на територията на Община Силистра и закупуването на оборудване за противопожарни депа и защитни средства,,

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в общинска администрация Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул.”Придунавски” №20 , П.К 26, гр.Русе пощенски код 7000.

гр. Силистра
05.12..2013г.

Кмет:
/ д-р Юлиян Найденов /


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=907
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=907