gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1045/ 21.12.2013 г.


Публикувано на 29 януари 2014 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК- 1045
гр. Силистра 21.12.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 964/ 20.12.2013г. от Община Силистра

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП – ИПР –изменение на план за регулация за УПИ III за детска градина , кв. 117 по плана на с. Айдемир, съставляван от ПИ № 00895.501.1398 по КК и КР на с. Айдемир.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=966
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=966