Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1445 / 08.09.2015 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1445 от ­­­­­­­­­08.09.2015 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с утвърден проект за „Временна организация и безопасност на движението” по проект: „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра”, Договор № DIR-51011116-С059-06-S от 27.11.2013 г.,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 09. 09. 2015 г. /сряда/, временно да се ограничи достъпът и да се затворят за движение следните пътни участъци и съответните им пресечни точки:

  • по ул. „Симеон Велики”, след ул. „Христо Смирненски” и ул. „Добрич” (подобект 12) - в участъка до ул. „Бояджи Яни”;
  • по ул. „Хан Кубрат” (подобект 11) - в участъка от ул. „Янко Тодоров” до бул. „Македония”;
  • по ул. „Сан Стефано” (подобект 11) - от ул. „Хан Кубрат” до ул. „Дръстър”;
  • по ул. „Москва” (подобект 15) - от ул. „Хаджи Димитър” по пл. „Албена”,

съгласно утвърдения проект за „Временна организация и безопасност на движението” на същия.

Задължавам изпълнителя на обекта „Строително - предприемачески холдинг” ЕООД, гр. София, да осигури допълнителни пътни знаци, мантинели и светлоотразителни обекти, с които допълнително да се обезопаси горепосочения участък от уличната мрежа.

Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.

Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Зам.-кмет „УТ” на Община Силистра.

* Приложения към Заповед №ЗК-1445 / 08.09.2015 г.

Денка Михайлова
ЗА Кмет на Община Силистра
/на основание Заповед №ЗК-1443 от 07.09.2015 г./

Публикувано на: 08 септември 2015 г. / Печат