Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1504 / 18.09.2015 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-1504 гр.Силистра 18.09.2015г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.183, 184, 185 , 186 от Изборния кодекс, Решение № 2095-МИ от 10.09.2015 г., Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в Община Силистра и Наредбата за рекламната дейност,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Община Силистра да предостави безплатно съществуващите рекламни табла за разполагане на агитационни материали.

2. Разрешавам разполагането на подвижни тела, изработени със средства на политически партии, коалиции и инициативни комитети по указание от приложението на настоящата Заповед.

3. Определя местата за разполагане на агитационни материали по т.1 и 2, както следва:

- извън посочените места, места за разполагане на платена агитация/трансперанти/, съгласно Наредбата за рекламната дейност, както следва:

гр.Силистра: местата посочени в т.4 кметства в Общината
-
Айдемир, Калипетрово, Бабук, Брадвари, Ветрен, Проф.Иширково, Йорданово, Смилец, Срацимир Сребърна по 2 броя.

Населени места в Общината
-
Българка, Богорово, Главан, Поп Кралево, Казимир, Ценович, Полк. Ламбриново, Сърпово по 1 брой.

4. Определям местата за поставяне на агитационни материали, плакати,реклами, обръщения и други агитационни материали в гр.Силистра, както следва:

4.1. ул.”Симеон Велики” – табло до Младежки дом, табло между банка “Експрес” и Исторически музей, таблата срещу радиоцентър Силистра, табла срещу Съда, табло в зелената площ с/у ОББ, табла с/у бинго зала”, табла с/у аптека”Еврика” табла на ул.”Симеон Велики” № 1, табло до Общински съвет.

4.2. ул.”Добруджа” - табла срещу комплекс Данубе, табло с/у галерия “Константин”, табла до областна администрация.

4.3. ул.”Добрич” – табла с/у пенсионерски клуб № 2 по ул.”Добрич”, зелената площ и таблата между светофарите на ДАП и до края на града;

4.4. ул.”Янко Тодоров” – табло до РЕП, табло с/у ЦДГ “Радост” – зелената площ;

4.5. бул.”Македония” – табло на ъгъла на бул.Македония и ул.Хан Кубрат, табло с/у Областна дирекция на полицията, таблата до фирма “Дунавец”, табло с/у “Социални грижи”, табло с/у паметника на Сава Доброплодни, зелените площи с/у магазин “Палма”.

4.6. ул.”Тридесет и първи полк” – зелените площи;

5. При окачването, агитационните материали да бъдат сигурно монтирани и да не представляват риск за граждани и транспортните средства. Поставянето на агитационните тела да не представлява пречка за безопасността на движението.

6. В населените места на Община Силистра агитационните материали да бъдат поставени на места, определени от съответните кмет или кметски наместник.

7. Агитационните материали могат да бъдат поставени на сгради, огради и витрини само с разрешение на собственика или управителя на имота.

8. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове -10.08.2015г. до началото на предизборната кампания – 25.09.2015г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината, района или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.

В случай, че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

В правомощията на общинските избирателни комисии е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания. По решение на общинската избирателна комисия кметът на общината, района или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.

9.Забранява се:

- унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване изборите;

- публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

- използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинска и държавна собственост и безопасност на движението;

- използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

- използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация;

- провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции;

- провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

- провеждането на предизборна агитация на работните места на лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателски организации.

- предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

- поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

- в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или
инициативен комитет или кандидат.

10. По решение на Централната избирателна комисия се премахват или изземват поставените и разпространени в нарушение агитационни материали, когато засягат територията на повече от една община или които се отнасят за повече от една община. Премахването и изземването се извършват по заповед на съответния областен управител и при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

В дена на изборите (25 октомври 2015 г.) премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

11. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.

При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерство на вътрешните работи по решение на секционната избирателна комисия.

12. В срок до 7 дни след изборния ден (1 ноември 2015 г.), а когато на територията на общината се провежда втори тур - в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

13. Поставянето на агитационните материали ще се разрешава само срещу предварително внесен депозит от 400 лв. по BIC STSABGSF; IBAN:BG76STSA93003300801149 в ДСК клон Община Силистра. В срок от седем дни след датата на произвеждане първи тур и евентуален втори тур на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на (25 октомври 2015 г.) партиите, коалициите и инициативните комитети, премахват поставените от тях агитационни материали по ал.1. Депозита ще се възстанови при спазване на срока. Нарушителите на Заповедта ще бъдат санкционирани, съгласно Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в Община Силистра, Наредбата за рекламната дейност на община Силистра и действащото законодателство в Република България.

Заповедта да се доведе до знанието на обществеността на гр.Силистра, на партиите и коалициите в 43-ото НС, партиите и коалициите регистрирани за избори за общински съветници и кметове в ОИК Силистра и инициативните комитети, кметовете и кметски наместници на населени места, общинската администрация, ОИК Силистра за сведение, изпълнение и контрол, областна дирекция на МВР Силистра.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Съгласувал:

Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на община Силистра

Ростислав Павлов /п/
Секретар на община Силистра

Изготвил:

Димитричка Господинова /п/
Началник отдел „ГРАО”

Публикувано на: 28 септември 2015 г. / Печат