Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1612 / 06.10.2015 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-1612 от 06.10.2015 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с утвърден проект за „Временна организация и безопасност на движението” по проект: „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра”, Договор № DIR-51011116-С059-06-S от 27.11.2013 г.,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 06. 04. 2015 г. /вторник/, временно да се ограничи достъпа и да се затворят за движение:

  • ул. „Симеон Велики” (подобект 15), гр. Силистра, в участъка от кръстовището му с бул. „Македония” (кръговото на бензиностанция ОМВ) до кръстовището с ул. „Хаджи Димитър” (бивш магазин „Валентина”);
  • ул. „Шар планина” (подобект 15), в участъка от кръстовището с ул. „Москва” до кръстовището с ул. „Хаджи Димитър”;
  • ул. „Любен Каравелов” (подобект 14), в участъка от кръстовището с ул. „Капитан Мамарчев” до кръстовището с ул. „Симеон Велики”;
  • ул. „Г.С.Раковски” (подобект 14), в участъка от кръстовището с ул. „Капитан Мамарчев” до кръстовището с ул. „Симеон Велики”;
  • ул. „10-ти февруари” (подобект 14), в участъка от кръстовището с ул. „Капитан Мамарчев” до кръстовището с ул. „Христо Смирненски”,

съгласно утвърдения проект за „Временна организация и безопасност на движението” на същите.

Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като не се допуска преминаване по горецитираните пътни артерии, не се допуска паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.
Изпълнителят на горецитирания договор да създаде подходящи обходни маршрути, които да са указани своевременно с подходящи за целта пътни знаци.

Заповедта не важи за автомобили със специален режим на движение.

Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Началник – отдел „Инспекторат” при Община Силистра.

* Приложения към Заповед №ЗК-1612 / 06.10.2015 г.

инж. Емил Гойчев
ЗА
Кмет на Община Силистра
/на основание Заповед № ЗК – 1501 от 18.09.2015 г./

Публикувано на: 06 октомври 2015 г. / Печат