Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1730 / 29.10.2015 г.


З А П О В Е Д
№ЗК
-1730
гр.Силистра 29.10.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с произвеждане на избори за кметове – ІІ ТУР на 01.11.2015 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. На 31.10.2015 година да се затвори движението на МПС по ул.”Москва” към отсечката на ул.”Драгоман” за времето от 11.00 часа до 20.30 часа.

2. На 01.11.2015 г. разрешавам да се отвори движението по плочките на площада, за автомобили на община Силистра и ОД на МВР до приключване на изборите на 02.11.2015 г., като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици.

По горепосочените маршрути, часове и дати  ще се движат само  служебно ангажираните МПС на Община Силистра и кметствата,  и МПС на ОД на МВР Силистра.

2.Забранява се движението по горепосочените маршрути, часове и дати  на всички МПС /лични и служебни/, които не са ангажирани с произвеждане на избори за кметове ІІ тур на 01.11.2015 г.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на ОИК - Силистра, ОД на МВР Силистра, Медиите за осведомяване на гражданите, „Пътно поддържане -  ООД” село Калипетрово.

Контролът по изпълнението на Заповедта, възлагам на Ростислав Павлов –  Секретар на Община Силистра.

Инж.Емил Гойчев /п/
За Кмет на община Силистра
/съгл.Решение 1543/24.09.2015.на ОбС Силистра/

Съгласувал: /п/
Ростислав Павлов
Секретар на община Силистра

Изготвил: /п/
Димитричка Господинова
Началник отдел ГРАО

Публикувано на: 29 октомври 2015 г. / Печат