Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1736 / 30.10.2015 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1736

гр.Силистра 30.10.2015 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в община Силистра с цел осигуряване на нормална обстановка по време на произвеждане на избори за кметове – ІІ ТУР на 01.11..2015 година

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Забранявам продажбата на алкохолни напитки и пиво в магазини, заведения и други от 20.00 ч. на 31.10.2015 г. до 12.00 ч. на 02.11.2015 г. /деня след произвеждане на изборите за кметове  - ІІ ТУР

2.Забранявам употребата на алкохол, включително и пиво на обществени места от 20.00 часа на 31.10..2015 година  до 12.00 часа на 02.11..2015 година /деня след произвеждане на изборите за кметове – ІІ ТУР /.

3.Забранявам всякакви масови прояви, и провеждането на събори в населените места на 01.11..2015 г., които ще създадат предпоставки за нарушаване на обществения ред от 31.10.2015 година до 02.11.2015 година.

Контрол по т.1 на Заповедта възлагам на Ростислав Павлов  Секретар на община Силистра,  кметовете и кметски наместници по населените места, по т.1, 2 и 3 на инспектората при Община Силистра, по т.2 и 3 на органите на ОД на МВР град Силистра.
Настоящата Заповед да се връчи на Секретаря на общината,  началник отдел „Инспекторат” при община Силистра, ОД на МВР Силистра, кметовете и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Инж.Емил Гойчев /п/
И.д.Кмет на община Силистра
/съгл.Решение № 1543/24.09.2015г.на ОбС Силистра/

Съгласувал:
Ростислав Павлов /п/
Секретар на община Силистра

Изготвил:
Димитричка Господинова /п/
Началник отдел ГРАО

Публикувано на: 30 октомври 2015 г. / Печат