Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-520/02.10.2013 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-520
гр. Силистра  02.10.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 1, т. 1 и ал. 2,  т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 504 / 26.09.2013г. от  Мехмед Ахмед Чауш

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИПРЗ/ - изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I4554, кв. 177, по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра, Община Силистра.

Денка Михайлова
За Кмет Община Силистра
съгласно Заповед №ЗК-493/27.09.2013г.

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 07 октомври 2013 г. / Печат