Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-521/02.10.2013 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-521
гр. Силистра 02.10.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2,  т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 502 / 26.09.2013г. от  Венелин Николов Георгиев

 ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИПР/ - изменение на план за регулация за УПИ XII659, кв. 63, по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра, Община Силистра.

 

Денка Михайлова
За Кмет Община Силистра
съгласно Заповед №ЗК-493/27.09.2013г.

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 07 октомври 2013 г. / Печат