Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-546/ 08.10.2013 г.


З А П О В Е Д
№  ЗК-546
гр. Силистра 08.10.2013 г.

На основание чл. 150, ал. 1, 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с мотивирано искане и с вх. № УТ 561/07.10.2013 г. от ,,Емакс'' ООД  гр. Силистра за комплексен проект за инвестиционна инициатива, и след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:

проектиране на КПИИ в части:
I. На основание  чл. 134 ал. 1, т. 1 и ал.  2, т. 2 от ЗУТ - проектиране на изменение на  ПУП - ИПРЗ  / изменение на план за регулация и застрояване/, за създаване на устройствена основа за изграждане на инсталация за физико-химична преработка на мазут, отпадъчни нефтопродукти и масла, монтиране на нов парен котел и изграждане на нова ведомствена бензиностанция,  намиращи се в УПИ XVза производствени деиниости, кв. 3 по плана на ПЗ ,,Христо Михайлов‘‘  идентичен с ПИ. №  66425.516.27 по КК и КР на град Силистра.
 II. На основание чл. 140, ал. 1 и  2 от ЗУТ- проектиране на инвестиционна инициатива за изграждане на инсталация за физико-химична преработка на мазут, отпадъчни нефтопродукти и масла, монтиране на нов парен котел и изграждане на нова ведомствена бензиностанция,  намиращи се в УПИ XVза производствени дейности, кв. 3 по плана на ПЗ ,,Христо Михайлов‘‘  , съставляван от  ПИ. №  66425.516.27 по КК и КР на град Силистра.

Заданието за проектиране  да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и се съгласува от възложителя с РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и  Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 09 октомври 2013 г. / Печат