Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-623 / 21.10.2013г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ЗК-623
гр. Силистра, 21.10.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 и чл. 134 ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 618 / 16. 10. 2013 г. от ,,Агротранс‘‘ ООД

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИПР/ - изменение на план за регулация с цел привеждане на регулационните граници към имотните за УПИ Vза производствена и складова дейност, кв. 22, по план на ПЗ ,, Запад‘‘ - гр. Силистра, Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт “Градоустройство”

Публикувано на: 21 октомври 2013 г. / Печат