Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-638 / 22.10.2013г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-638
Силистра, 22.10.2013г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка със сезонното изпълнение на автобусни линии от транспортната схема на Община Силистра

НАРЕЖДАМ:

Зимното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от квотата на Община Силистра да влезе в сила, считано от 27.10.2013 г. (неделя).
Заповедта да се сведе до знанието на превозвачи, изпълняващи сезонни автобусни линии (курсове по линии) от транспортната схема на Община Силистра.
Заповедта да бъде огласена по подходящ начин сред населението на община Силистра.

Препис от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Директор на дирекция „Обща администрация”, главен експерт „Транспортна дейност и разрешителни режими” в Община Силистра, и на превозвачи, изпълнители на сезонни автобусни линии (курсове по линии) от квотата на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Денка Михайлова – Заместник-кмет „Хуманитарни дейности” в Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласували:
Денка Михайлова
Заместник-кмет „Хуманитарни дейности”

Николай Николов
Директор на дирекция „Правна”

Изготвил:
инж. Ивелин Чолаков
Главен експерт „Транспортна дейност и
разрешителни режими” в дирекция „Икономика”

Публикувано на: 23 октомври 2013 г. / Печат