Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №664 / 29.10.2013г.


ЗАПОВЕД
№ 664
гр. Силистра, 29.10.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ – при изменение на кадастралния план или при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните, във връзка с пар. 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ – след изтичане на сроковете по пар. 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове се прекратява. Това е основание за изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този закон. и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ – 638/18.10.2013 г. от Буряна Петрова Дженкова, Венета Йорданова Танева и Диана Йорданова Шишкова е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за допълване/поправка на кадастрален план и изменение на плана за регулация за УПИ VІІ 262 и УПИ Х 262 в кв. 43 по плана на с. Брадвари.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 31 октомври 2013 г. / Печат