Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №665 / 29.10.2013г.


ЗАПОВЕД
№ 665
гр. Силистра, 29.10.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - поради настъпили промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е бил съставен планът, във връзка с пар. 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ - поради изтичане на сроковете по пар. 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове се прекратява. Това е основание за изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този закон и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ – 621/17.10.2013 г. от Иван Господинов Станчев е основателно

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ VІІ 109 в кв.13 по плана на с. Срацимир.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 31 октомври 2013 г. / Печат