Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №687 / 01.11.2013г.


ЗАПОВЕД
№ 687
гр. Силистра, 01.11.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с  чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с пар. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ  и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-658/23.10.2013 г. от Иван Драганов Драганов е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ ХVІІ 56, кв. 5 по плана на с. Срацимир.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 04 ноември 2013 г. / Печат