Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК 704/ 07.11.2013 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК 704/ 07.11.2013 год.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11 от Закона за администрацията,

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Устройствения правилник на общинската администрация при Община Силистра към месец ноември 2013 год., с който се уреждат правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и основните принципи на организация на дейността на общинската администрация.
Контрол по изпълнение разпоредбите от правилника  възлагам на Секретаря и ресорните Заместник - кметове при Община Силистра.
Устройственият правилник да се доведе до знанието на всички служители от общинската администрация за сведение и изпълнение.

КМЕТ: ___________________
        /д-р Юлиян Найденов/

Устройствен правилник на общинска администрация Силистра

Публикувано на: 07 ноември 2013 г. / Печат