Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-755 / 18.11.2013г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-755
гр. Силистра, 18.11.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с пар. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-685/31.10.2013 г. от Еленка Иванова Стойчева, Росица Цонева Симеонова, Петър Иванов Христов, Иванка Великова Петрова и Мария Цонева Йорданова е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ ІХ 198, кв. 44 по плана на с. Бабук.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 21 ноември 2013 г. / Печат